Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
– A1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gemnu BVBA en de klant.
– A1.2: Wanneer deze voorwaarden door de klant niet nageleefd worden, heeft Gemnu BVBA ten allen tijde het recht om alle toegang tot de afgenomen dienst te blokkeren en vervolgens de overeenkomst te beëindigen zonder terugbetaling van de door de klant reeds betaalde vergoedingen.
– A1.3: In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge of de rechtbanken van de woonplaats van de klant, naar onze keuze alleen bevoegd.
– A1.4: De algemene voorwaarden van Gemnu BVBA worden bij iedere factuur gevoegd zodat de klant steeds weet heeft van de inhoud van deze voorwaarden. Onze voorwaarden zijn daarnaast eveneens terug te vinden op onze website, www.gemnu.com.
– A1.5: Op iedere overeenkomst die wordt afgesloten tussen Gemnu BVBA en de klant is steeds het Belgische recht van toepassing.

Artikel 2: Prijzen en offertes
– A2.1: Alle facturen die werden uitgeschreven door Gemnu BVBA zijn betaalbaar te Gemnu BVBA, Astridlaan 32, 8310 Assebroek, België
– A2.2: Alle prijzen die op de website van Gemnu BVBA alsook in iedere aanbieding vermeld worden zijn steeds excl. BTW, tenzij anders vermeld.
– A2.3: Gemnu BVBA heeft steeds het recht om zijn prijzen aan te passen. Aanpassingen aan de prijzen zullen steeds uiterlijk één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen aan de klant bekend gemaakt worden. De klant heeft in dit geval steeds de mogelijkheid om de overeenkomst voor de datum waarop de nieuwe prijzen in voege treden te verbreken.
– A2.4: Offertes zijn, tenzij anders aangegeven steeds geldig voor een termijn van dertig dagen. Gemnu BVBA is dan ook enkel en alleen gebonden aan een offerte als binnen de termijn van deze dertig dagen door de klant in kwestie schriftelijk de offerte werd aanvaard.

Artikel 3: Duur en beëindiging
– A3.1: De duur van de overeenkomst die tussen Gemnu BVBA en de klant wordt aangegaan wordt nader beschreven in de afgesloten overeenkomst. Voor shared webhosting en domeinnamen geldt steeds een termijn van minimum 12 maanden.
– A3.2: Een afgesloten overeenkomst kan uitsluitend aangetekend worden opgezegd tenzij contractueel anders werd overeengekomen. De opzegging dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen voor de vervaldag van de overeenkomst. Indien de klant de overeenkomst, indien niet contractueel anders overeengekomen niet aangetekend heeft opgezegd aan het adres van Gemnu BVBA, Astridlaan 32, 8310 Assebroek, België, zal deze stilzwijgend voor eenzelfde termijn verlengd worden.
– A3.3: Gemnu BVBA heeft het recht om, wanneer de klant in staat van faillissement is verklaard de afgesloten overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. De klant kan hierbij in geen geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
– A4.1: Betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na facturatiedatum.
 – A4.2: Indien de klant niet binnen de termijn zoals vastgelegd in punt A4.1 van deze algemene voorwaarden aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Gemnu BVBA het recht om de invordering van het verschuldigde bedrag zonder enige verdere berichtgeving uit handen te geven aan het incassokantoor Cobalt Incasso.
– A4.3: Wanneer de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten niet correct zijn, dient de klant dit binnen de termijn van 14 dagen na facturatiedatum aangetekend aan Gemnu BVBA kenbaar te maken. Het aangetekend schrijven dient gericht te worden aan Gemnu BVBA, Astridlaan 32, 8310 Assebroek, België. Gemnu BVBA zal vervolgens een onderzoek instellen naar de juistheid van het in rekening gebrachte bedrag.
– A4.4: Wanneer sprake is van vereffening en / of faillissement is Gemnu BVBA gerechtigd om met onmiddelijke ingang en zonder ingebrekestelling alle vorderingen onmiddelijk op te eisen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
– A5.1: De klant kan in geen geval een schadeclaim indienen voor een door Gemnu BVBA geleverde dienst en / of product die hoger is dan het door de klant zelf betaalde bedrag voor deze dienst / product.
– A5.2: Gemnu BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade naar aanleiding van enige onbereikbaarheid van de door Gemnu BVBA aangeboden diensten en systemen die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden of onderhoud.
– A5.3: Gemnu BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gemiste inkomsten die het gevolg zijn van enige onbereikbaarheid van de door Gemnu BVBA aangeboden diensten.
– A5.4: Gemnu BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte fouten of geleden schade die werd veroorzaakt door foutieve gegevens die verschaft werden door de klant.
– A5.5: Gemnu BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door de klant op haar systeem geplaatste inhoud.
– A5.6: De aansprakelijkheden die in deze voorwaarden zijn opgenomen zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bedrog door Gemnu BVBA.

Artikel 6: Klachten
– A6.1: Iedere klacht die betrekking heeft tot de door Gemnu BVBA aan de klant geleverde dienst(en) dient binnen de zeven dagen na vaststelling van een probleem schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt te worden aan Gemnu BVBA.
– A6.2: Indien de klacht gegrond is zal Gemnu BVBA alles in het werk stellen om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

Artikel 7: Privacy
– A7.1: De klant geeft Gemnu BVBA de toestemming om zijn / haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Gemnu BVBA, welke benodigd zijn voor haar administratie- en beheerstaken.
– A7.2: Zowel Gemnu BVBA als de klant zullen steeds alles in het werk stellen om de gegevens waarvan men weet of zou moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn geheim te houden en dus niet te verspreiden aan derden. De vertrouwelijke gegevens zullen dan ook enkel en alleen gebruikt worden waarvoor deze werden verstrekt.

Artikel 8: Bijzondere bepalingen
– A8.1: Gemnu BVBA heeft het recht om de afgesloten overeenkomst en / of het door de klant afgenomen pakket met onmiddelijke ingang te beëindigen indien:
-De klant informatie verspreid welke in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving.
-De klant tekst en / of foto’s verspreid welke kinderpornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van Gemnu BVBA.
-De klant ongevraagde emails (zogenaamde SPAM) verstuurd
-De klant aanzet geeft tot oproer, zeker wanneer dit aanleiding geeft tot aanvallen (o.a. Floats en (d)dos-en) (van buitenaf) op het netwerk waar de server staat.
-De klant zonder toestemming andere computers op het internet binnendringt, het zogenaamde “hacken” waarbij de abonne enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
– A8.2: Alle schade die Gemnu BVBA heeft geleden als gevolg van acties van de klant en / of de inhoud van de klant zijn pakket, of door een schending van de voorwaarden door de klant, zal verhaald worden op de klant.
– A8.3: De klant verplicht er zich toe, zich ten allen tijden te houden aan de letter van de wet aangaande copyright.
– A8.4: De klant dient zelf in te staan voor het back-uppen van zijn gegevens, tenzij in de overeenkomst, afgesloten tussen Gemnu BVBA en de klant anders wordt vermeld.